ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΘΗΝΑ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
1.1 Σκοπός του εγχειριδίου
1.2 Σε ποιους απευθύνεται
1.3 Τρόπος χρήσεως του εγχειριδίου
1.4 Περιγραφή του εγχειριδίου
2. ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
4. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
5. ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ομάδα σύνταξης και ημερομηνία υποβολής σχεδίου (ΒΑΣ 1)
2. Ιστορικό Αναθεωρήσεων (ΣΟ 6)
2.1 Πίνακας αναθεωρήσεων
2.2 Φύλλο αναθεωρήσεων
3. Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας
4. Πίνακας διανομής
5. Έναρξη ισχύος και Εξουσιοδότηση εφαρμογής σχεδίου
6. Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου
7. Κατάλογος Εποπτευόμενων Οργανισμών & Ιδρυμάτων, Περιφερειών και Ν.Α. υπόχρεων
    Σχεδίασης
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
1. Σκοπός
2. Αντικειμενικοί Στόχοι
3. Ανάλυση κινδύνου - Κατάσταση - Παραδοχές - Προϋποθέσεις - Παράμετροι σχεδιασμού
3.1. Περίληψη Ανάλυσης κινδύνου (ΒΑΣ 3, ΒΑΣ 24)
3.2. Κατάσταση, Παραδοχές, Προϋποθέσεις και Παράμετροι σχεδιασμού
4. Ιδέα Επιχειρήσεων
4.1 Βασικές Αρχές
4.2 Στάδια επιχειρήσεων Κλιμάκωση επιχειρήσεων
4.3.1 Κριτήρια κλιμάκωσης
4.3.2 Επίπεδα κλιμάκωσης
4.4 Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεων και των  Διευθύνσεών τους (ΒΑΣ 1, ΒΑΣ 5)
4.5 Συνέργεια - Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς, Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδιώτες (ΒΑΣ 2, ΒΑΣ 5)
4.6 Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις εθελοντικών οργανώσεων συνεργαζόμενων με το Φορέα Σχεδίασης (ΒΑΣ 5, ΒΑΣ 23)
4.7 Συντονιστικές οδηγίες για την ταυτόχρονη ή επακόλουθη εφαρμογή άλλων σχεδίων
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Επικοινωνίες και διαχείριση πληροφοριών (ΒΑΣ 6, ΒΑΣ 7, ΒΑΣ 8, ΣΟ 4)
1.1 Συστήματα επιτήρησης, πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης
1.2 Αρχική Ειδοποίηση
1.3 Κινητοποίηση
1.4 Μέσα και πρωτόκολλο επικοινωνίας
1.5 Διάγραμμα ροής πληροφοριών
2. Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός Επιχειρήσεων (ΒΑΣ 7, ΒΑΣ 8, ΒΑΣ 9, ΒΑΣ 21, ΣΟ 4)
2.1 Επίπεδα και όργανα
3. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υλικών Πόρων (ΒΑΣ 9, ΒΑΣ 17, ΒΑΣ 18, ΒΑΣ 22, ΒΑΣ 23, ΣΟ 8, ΣΟ 9)
3.1 Διαχείριση Πόρων του Φορέα Σχεδίασης
3.1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό
3.1.1.1 Περιγραφή
3.1.1.2 Επιχειρησιακές δυνατότητες και περιορισμοί
3.1.1.3 Διαδικασία διάθεσης
3.1.2. Υλικοί Πόροι
3.1.2.1 Περιγραφή
3.1.2.2 Επιχειρησιακές δυνατότητες και περιορισμοί
3.1.2.3 Διαδικασία διάθεσης
3.2 Διαχείριση πόρων που εκτελούν έργο αρμοδιότητας του Φορέα Σχεδίασης που έχει ανατεθεί σε Φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα με συμβάσεις ή συμφωνίες
3.3 Διαχείριση πόρων που εκτελούν έργο που έχει ανατεθεί σε εθελοντικές οργανώσεις (ΣΟ 8)
3.4 Αποκλιμάκωση (ΒΑΣ 9)
3.5 Καταγραφή και αποτίμηση έργου (ΣΟ 9)
4. Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων (ΒΑΣ 4)
4.1 Έλεγχος και καταστολή καταστροφικού φαινομένου (ΒΑΣ 15, ΒΑΣ 16)
4.2 Διαχείριση χώρου καταστροφής, Ασφάλεια Προσωπικού Επέμβασης και Μέσων (ΒΑΣ 19, ΒΑΣ 20, ΣΟ 10)
4.3 Ενημέρωση, Προστασία του Κοινού και Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μ.Μ.Ε. (ΒΑΣ 10, ΒΑΣ 18, ΒΑΣ 19, ΒΑΣ 20)
4.3.1 Προστασία του κοινού
4.3.2 Ενημέρωση του κοινού
4.3.3 Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
4.4 Διοικητική Μέριμνα πληγέντων (ΒΑΣ 11, ΒΑΣ 13, ΒΑΣ 14, ΒΑΣ 17, ΒΑΣ 25, ΣΟ 9)
4.5 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου (ΒΑΣ 15)
4.6 Δημόσια Υγεία και Υγειονομικές Υπηρεσίες (ΒΑΣ 10, ΒΑΣ 15, ΒΑΣ 18, ΒΑΣ 19, ΒΑΣ 20, ΒΑΣ 25)
4.7 Ιατροδικαστική Υποστήριξη
4.8 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ΒΑΣ 10, ΒΑΣ 15, ΒΑΣ 25)
4.9 Εκτίμηση και καταγραφή ζημιών (ΒΑΣ 9, ΒΑΣ 22, ΒΑΣ 25)
4.10 Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
5. Διεθνείς & Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και νομοθεσία της Ε.Ε. (ΒΑΣ 25)
5.1 Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών ή Περιφερειακών
     Οργανισμών
5.2 Ενημέρωση όμορων κρατών σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος με διασυνοριακές επιπτώσεις
5.3 Εκτίμηση αναγκών για την υποβολή αιτήματος για διεθνή συνδρομή ή δυνατοτήτων για προσφορά βοήθειας στο εξωτερικό
5.4 Αίτημα για διεθνή συνδρομή ή για προσφορά βοήθειας στο εξωτερικό
ΜΕΡΟΣ IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προσδιορισμός και Διασφάλιση λειτουργίας κρίσιμων υποδομών του Φορέα Σχεδίασης (ΒΑΣ 12)
2. Προσδιορισμός και Διασφάλιση κρίσιμων στοιχείων (ΒΑΣ 12)
3. Διοικητική μέριμνα εμπλεκόμενου προσωπικού του Φορέα Σχεδίασης (ΒΑΣ 11)
4. Συνέχιση λειτουργίας του Φορέα Σχεδίασης
ΜΕΡΟΣ V. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Εκπαίδευση (ΒΑΣ 24, ΣΟ 7)
2. Έλεγχος σχεδίου - Ασκήσεις (ΒΑΣ 24, ΣΟ 7)
3. Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση σχεδίου (ΒΑΣ 24, ΣΟ 6) 69
ΜΕΡΟΣ VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΒΑΣ 22, ΒΑΣ 25) 71
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν προσαρτάται στο υπ αρθ 2033 /3-4-2007 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
1.1.  Σκοπός του εγχειριδίου
Σκοπός του εγχειριδίου είναι να καθορίσει την δομή και να περιγράψει το περιεχόμενο των ειδικών και των γενικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης ώστε να είναι τυποποιημένα και εναρμονισμένα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ) "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" (Υ.Α.1299/2003).
1.2. Σε ποιους απευθύνεται
Το εγχειρίδιο απευθύνεται :
·         στις Ομάδες Εργασίας των Υπουργείων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το έγγραφο της ΓΓΠΠ ΑΠ 2828 από 24 Ιουνίου 2005, με έργο την σύνταξη των Ειδικών Σχεδίων της αρμοδιότητας τους (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α της Υ.Α. 1299/2003)
·         στις Διυπουργικές Ομάδες Σχεδιασμού που ήδη συντάσσουν και σε αυτές που θα συσταθούν για να συντάξουν Γενικά Σχέδια ανά καταστροφή υπό τον συντονισμό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
1.3. Τρόπος χρήσεως του εγχειριδίου
Το εγχειρίδιο από μόνο του δεν επαρκεί ώστε μία ομάδα εργασίας να συντάξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό βοήθημα για την διεργασία σύνταξης ειδικών και γενικών σχεδίων ανά καταστροφή προσφέροντας διευκρινήσεις για τα διάφορα τμήματα του Πίνακα Περιεχομένων που πρέπει να ακολουθούν τα σχέδια που συντάσσονται σε εφαρμογή της Υ.Α. 1299/2003. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βοήθημα για την σύνταξη των σχεδίων είτε από τις Ομάδες Εργασίας των Υπουργείων που συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό με την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, είτε από τις Διυπουργικές Ομάδες Σχεδιασμού που λειτουργούν με συντονιστή την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
1.4. Περιγραφή του εγχειριδίου
Πέραν της παρούσας εισαγωγής το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Β όπου παρατίθεται ο Πίνακας Περιεχομένων που πρέπει να ακολουθούν όλα τα σχέδια που συντάσσονται σε εφαρμογή της Υ Α. 1299/2003. Το Κεφάλαιο Γ όπου ορίζεται, περιγράφεται και αναλύεται τι πρέπει να αναγράφεται σε κάθε τμήμα του σχεδίου. Συγκεκριμένα, για κάθε τμήμα του σχεδίου, που έχει κριθεί απαραίτητο, παρατίθεται, κατά κανόνα στην αρχή, ο ορισμός της κεντρικής έννοιας ή των εννοιών που αποτελούν το αντικείμενο του τμήματος, γίνονται κάποια επεξηγηματικά σχόλια και δίνονται μερικά παραδείγματα για να διευκολυνθεί η κατανόηση των εννοιών. Ακολούθως εντός πλαισίου αναφέρεται και περιγράφεται συνοπτικά το είδος της πληροφορίας που πρέπει να αναγράψει ο Φορέας Σχεδίασης στο συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου.
Στην επικεφαλίδα κάθε τμήματος και σύμφωνα με την αρίθμηση στην Υ.Α. 1299/2003 (σελ. 5818-5819) παρατίθεται σε παρένθεση α) η Βασική Απαίτηση Σχεδίασης (ΒΑΣ) ή/και β) η Συντονιστική Οδηγία (ΣΟ) που το τμήμα καλύπτει.
2.      ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κάθε Φορέας Σχεδίασης σχεδιάζει αποκλειστικά και μόνο με βάση την αποστολή του και τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την λειτουργία του. Είναι σύνηθες για την υλοποίηση κάποιων δράσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εκάστοτε Φορέα Σχεδίασης να απαιτείται η συνεργασία με ή κάποιας μορφής υποστήριξη από άλλες δυνάμεις πολιτικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει κατά την διάρκεια της διεργασίας σχεδιασμού τα συγκεκριμένα θέματα να αναγνωρίζονται και να δρομολογείται η επίλυση τους με τον κατάλληλο, ανάλογα με το θέμα, τρόπο (προτάσεις για τροποποιήσεις ή/και εκδόσεις νόμων, ΚΥΑ, ΥΑ, κλπ). Τονίζεται ότι κανένας Φορέας Σχεδίασης δεν μπορεί να αναθέτει δράσεις (και πολύ περισσότερο αρμοδιότητες) σε άλλους Φορείς χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη θεσμική βάση και οι τελευταίοι να το έχουν αποδεχθεί.
Τελικός σκοπός είναι η σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου έκτακτης ανάγκης ανά καταστροφή το οποίο θα προκύψει από την σύνθεση και την εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή που θα συντάξουν τα Υπουργεία τα οποία ορίζονται ως υπόχρεα σχεδίασης στην Υ.Α. 1299/2003 (Παράρτημα Α, σελ. 5835). Σημειώνεται ότι, αν το κρίνει απαραίτητο, η ΓΓΠΠ μπορεί να συμπεριλάβει στην διεργασία σχεδιασμού και άλλους Φορείς πέραν των οριζόμενων στην Υ.Α. {1299/2003 (σελ. 5828)}.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το ΓΣΠΠ αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού για την σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης στα τρία διοικητικά επίπεδα [κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό]. Τα σχέδια αφορούν στις τέσσερις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας [συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, αντιμετώπιση (κινητοποίηση - επέμβαση), (βραχεία) αποκατάσταση] και στα τρία επίπεδα διοίκησης, ελέγχου & συντονισμού [πολιτικό - στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό]. Πέραν των ανωτέρω, τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης τις απαραίτητες δράσεις για την διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα Σχεδίασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και τις δράσεις για την υποστήριξη του σχεδίου (εκπαίδευση, ασκήσεις, αναθεώρηση). Τονίζεται ότι δεν περιλαμβάνουν τις δράσεις που εντάσσονται στην πρόληψη και στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου.
4. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κατά την διάρκεια της διεργασίας σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε το συντασσόμενο σχέδιο να πληροί ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, κάθε σχέδιο πρέπει να:
·         έχει θεσμική βάση
·         στηρίζεται σε έγκυρη επιστημονική πληροφορία και γνώση
·         ορίζει σαφώς τα ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης, ελέγχου και συντονισμού και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους
·         έχει σύστημα συλλογής, αξιολόγησης και μεταφοράς πληροφοριών και αξιολόγησης της κατάστασης
·         έχει, κατά το δυνατόν, καταγράψει τις κρίσιμες παραμέτρους για την υλοποίηση των δράσεων και τα επίπεδα κλιμάκωσης των επιχειρήσεων
·         προβλέπει και να περιγράφει με σαφήνεια τις δράσεις και τους πόρους που κρίνονται, εκ των προτέρων, απαραίτητοι σε όλες τις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας
·         παρέχει δυνατότητες για την λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων που θα αποφασιστούν κατά την διάρκεια της εξέλιξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
·         έχει σπονδυλωτή δομή και να δίνει, κατά το δυνατόν, σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες στα υφιστάμενα ιεραρχικά κλιμάκια και τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες
·         έχει συνταχθεί με βάση την διυπηρεσιακή συνεργασία και την διαλειτουργικότητα
5. ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η κατάρτιση ενός σχεδίου δεν γίνεται κατ' ανάγκη ακολουθώντας σειριακά τον προτεινόμενο, στο κεφάλαιο Β, Πίνακα Περιεχομένων.
Η προτεινόμενη χρονική εξέλιξη της διεργασίας σύνταξης σχεδίου παρατίθεται παρακάτω.
1. Αρχικός προσδιορισμός των εμπλεκομένων στις τέσσερις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας - Σύσταση της Ομάδας Σχεδιασμού
2. Επισκόπηση υφιστάμενων γενικών ή/και ειδικών σχεδίων
3. Προσδιορισμός ρόλων, αρμοδιοτήτων και δράσεων των εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε φάση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας
4. Ανάλυση κινδύνου (ανάλυση διακινδύνευσης, risk analysis)
5. Σενάρια - στάδια εξέλιξης καταστροφικού φαινομένου και επιχειρήσεων - αναγνώριση των απαραίτητων δράσεων για την ετοιμότητα και την διαχείριση της έκτακτης ανάγκης
6. Πιθανός επαναπροσδιορισμός εμπλεκομένων Φορέων
7. Προσδιορισμός των ανθρώπινων και υλικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων
8. Προσδιορισμός παραδοχών, προϋποθέσεων, παραμέτρων σχεδιασμού, των κριτηρίων και των επίπεδων κλιμάκωσης
9.  Επικοινωνίες και διαχείριση πληροφορίας
10. Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων
11. Κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση δράσεων
12. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σταδίων με την υφιστάμενη κατάσταση -Αναγνώριση ελλείψεων και προτάσεις για διορθώσεις
13. Προσδιορισμός αναγκών για την λειτουργία Φορέα Σχεδίασης στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης
14. Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών και σύνταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
15. Πρώτη έκδοση σχεδίου
16. Συνολικός έλεγχος και επισκόπηση του σχεδίου
17. Διενέργεια ασκήσεων
18. Αναγκαίες τροποποιήσεις
19. Έγκριση σχεδίου
20. Διαρκής επικαιροποίηση και αναθεώρηση
Σημειώνεται ότι προ της έγκρισης σχεδίων πρέπει να εκτιμάται εάν είναι σκόπιμο να σχεδιάζονται και να διενεργούνται τα κατάλληλα είδη ασκήσεων για την δοκιμασία και τον έλεγχο συγκεκριμένων τμημάτων ή ολόκληρου του σχεδίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Για λόγους τυποποίησης και εναρμόνισης το κάθε Ειδικό Σχέδιο επιπέδου Υπουργείου ή άλλου Κεντρικού Φορέα που προβλέπεται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"(Υ.Α. 1299/2003) πρέπει να ακολουθεί τον Πίνακα Περιεχομένων που παρατίθεται παρακάτω. Τα Γενικά Σχέδια έκτακτης ανάγκης ανά καταστροφή τα οποία θα προκύψουν από την σύνθεση και την εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή των Υπουργείων πρέπει να έχουν ανάλογη δομή και περιεχόμενα.
Ο προτεινόμενος Πίνακας Περιεχομένων προέκυψε λαμβάνοντας υπ' όψιν
         το σχεδιαστικό πλαίσιο [Βασικές Απαιτήσεις Σχεδίασης (σελ. 5818), Συντονιστικές Οδηγίες (σελ. 5819), Οδηγίες Σχεδίασης (σελ. 5853), κλπ] που ορίζει η Υ. Α. 1299/2003 και
         την σχετική διεθνή πρακτική.
Σημειώνεται ότι ο κάθε Φορέας Σχεδίασης δεν συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα τμήματα του προτεινόμενου Πίνακα Περιεχομένων παρά μόνο αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη περιγραφή της εμπλοκής του.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.     Ομάδα σύνταξης και ημερομηνία υποβολής σχεδίου
2.     Ιστορικό Αναθεωρήσεων
2.1. Πίνακας αναθεωρήσεων
2.2. Φύλλο αναθεωρήσεων
3.     Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας
4.     Πίνακας διανομής
5.     Έναρξη ισχύος και Εξουσιοδότηση εφαρμογής σχεδίου
6.     Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου
7.     Κατάλογος Εποπτευόμενων Οργανισμών & Ιδρυμάτων, Περιφερειών και Ν.Α. υπόχρεων Σχεδίασης
ΜΕΡΟΣ II. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
1.      Σκοπός
2.      Αντικειμενικοί Στόχοι
3.      Ανάλυση κινδύνου - Κατάσταση - Παραδοχές - Προϋποθέσεις - Παράμετροι σχεδιασμού
3.1. Περίληψη Ανάλυσης κινδύνου
3.2. Κατάσταση, Παραδοχές, Προϋποθέσεις και Παράμετροι σχεδιασμού
4.  Ιδέα Επιχειρήσεων
4.1.  Βασικές Αρχές
4.2.  Στάδια επιχειρήσεων
4.3.  Κλιμάκωση επιχειρήσεων 4.3.1. Κριτήρια κλιμάκωσης 4.3.2.Επίπεδα κλιμάκωσης
4.4.  Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεών τους
4.5.  Συνέργεια - Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς, Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδιώτες
4.6.  Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις εθελοντικών οργανώσεων συνεργαζόμενων με το Φορέα Σχεδίασης
Συντονιστικές οδηγίες για την ταυτόχρονη ή επακόλουθη εφαρμογή άλλων σχεδίων
ΜΕΡΟΣ III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1.  Επικοινωνίες και διαχείριση πληροφοριών
1.1. Συστήματα επιτήρησης, πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης
Αρχική Ειδοποίηση
1.2. Κινητοποίηση
1.3. Μέσα και πρωτόκολλο επικοινωνίας
1.4. Διάγραμμα ροής πληροφοριών
2.      Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός Επιχειρήσεων 2.1. Επίπεδα και όργανα
3.      Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υλικών Πόρων
3.1. Διαχείριση Πόρων του Φορέα Σχεδίασης
3.1.1 .Ανθρώπινο Δυναμικό

3.1.1.1.Περιγραφή
3.1.1.2.Επιχειρησιακές δυνατότητες και περιορισμοί
3.1.1.3.Διαδικασία διάθεσης 3.1.2. Υλικοί Πόροι
3.1.2.1.Περιγραφή
3.1.2.2.Επιχειρησιακές δυνατότητες και περιορισμοί
3.1.2.3.Διαδικασία διάθεσης
3.2. Διαχείριση πόρων που εκτελούν έργο αρμοδιότητας του Φορέα Σχεδίασης που έχει ανατεθεί σε Φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα με συμβάσεις ή συμφωνίες
3.3. Διαχείριση πόρων που εκτελούν έργο που έχει ανατεθεί σε εθελοντικές οργανώσεις
3.4. Αποκλιμάκωση
3.5. Καταγραφή και αποτίμηση έργου
4.  Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
4.1.Έλεγχος και καταστολή καταστροφικού φαινομένου
4.2.Διαχείριση χώρου καταστροφής, Ασφάλεια Προσωπικού Επέμβασης και Μέσων
4.3.Ενημέρωση, Προστασία του Κοινού και Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μ.Μ.Ε. 4.3.1 .Προστασία του κοινού
4.3.2. Ενημέρωση του κοινού
4.3.3.Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
4.4. Διοικητική μέριμνα πληγέντων
4.5. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου
4.6. Δημόσια Υγεία και Υγειονομικές Υπηρεσίες
4.7. Ιατροδικαστική Υποστήριξη
4.8. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
4.9. Εκτίμηση και καταγραφή ζημιών
4.10.Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
5.  Διεθνείς & Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και νομοθεσία της Ε.Ε.
5.1. Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών ή Περιφερειακών
Οργανισμών
5.2. Ενημέρωση όμορων κρατών σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος με διασυνοριακές επιπτώσεις
5.3. Εκτίμηση αναγκών για την υποβολή αιτήματος για διεθνή συνδρομή ή δυνατοτήτων για προσφορά βοήθειας στο εξωτερικό
5.4. Αίτημα για διεθνή συνδρομή ή για προσφορά βοήθειας στο εξωτερικό
ΜΕΡΟΣ IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προσδιορισμός και Διασφάλιση λειτουργίας κρίσιμων υποδομών του Φορέα Σχεδίασης
1. Προσδιορισμός και Διασφάλιση κρίσιμων στοιχείων
2. Διοικητική μέριμνα εμπλεκόμενου προσωπικού του Φορέα Σχεδίασης
3. Συνέχιση λειτουργίας του Φορέα Σχεδίασης
ΜΕΡΟΣ V. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
1.  Εκπαίδευση
2.  Έλεγχος σχεδίου - Ασκήσεις
3. Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση σχεδίου
ΜΕΡΟΣ VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.     Απόφαση συγκρότησης της ομάδας σχεδιασμού
2.     Πίνακας διανομής
3.     Νομοθεσία
4.     Επιστημονική και τεχνική πληροφορία - Σενάρια
5.     Κανονισμοί λειτουργίας ή/και μνημόνια ενεργειών των ομάδων/οργάνων που προβλέπονται στο σχέδιο
6.     Κατευθυντήριες Οδηγίες και Διαδικασίες Επιχειρήσεων
7.     Μνημόνια συνεργασίας με άλλους Φορείς του Δημοσίου
8.     Συμβάσεις με Ιδιωτικούς Φορείς ή Ιδιώτες
9.     Μνημόνια συνεργασίας με Εθελοντικές Οργανώσεις
10. Θεματικοί Χάρτες με τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης εμπλεκομένων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
11. Τηλεφωνικός κατάλογος επιχειρησιακά εμπλεκομένων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
12. Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοί Πόροι
12.1.    Κατηγορίες προσωπικού (ομάδες επιχειρησιακής/τακτικής αντίδρασης, κλπ)
12.2.    Είδη εγκαταστάσεων
12.3.    Κατηγορίες οχημάτων και μηχανημάτων
12.4.    Κατηγορίες εξοπλισμού και υλικών
13. Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοί Πόροι Εθελοντικών Οργανώσεων
14. Κριτήρια για την απόφαση υποχρέωσης κατάρτισης σχεδίου
15. Πρότυπο και οδηγίες για τα Σχέδια Εποπτευόμενων Οργανισμών ή Ιδρυμάτων, Περιφερειών και Ν.Α.
Ορισμοί και συντομογραφίες
Σημείωση: κάθε βασικό τμήμα του σχεδίου πρέπει να φέρει προεξέχοντα αριθμημένο δείκτη για την ευκολότερη ανεύρεση του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
1.  ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν κεφάλαιο του εγχειριδίου ορίζεται, περιγράφεται και αναλύεται τι πρέπει να αναγράφεται σε κάθε τμήμα του σχεδίου (βλ. τον προτεινόμενο Πίνακα Περιεχομένων στο Κεφάλαιο Β). Συγκεκριμένα, για κάθε τμήμα του σχεδίου, που έχει κριθεί απαραίτητο, παρατίθεται, κατά κανόνα στην αρχή, ο ορισμός της κεντρικής έννοιας ή των εννοιών που αποτελούν το αντικείμενο του τμήματος, γίνονται κάποια επεξηγηματικά σχόλια και δίνονται μερικά παραδείγματα για να διευκολυνθεί η κατανόηση των εννοιών. Ακολούθως εντός πλαισίου αναφέρεται και περιγράφεται το είδος της πληροφορίας που πρέπει να αναγράψει ο Φορέας Σχεδίασης στο συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου.
Στην επικεφαλίδα κάθε τμήματος και σύμφωνα με την αρίθμηση στην Υ.Α. 1299/2003 (σελ. 5818-5819) παρατίθεται σε παρένθεση α) η Βασική Απαίτηση Σχεδίασης (ΒΑΣ) ή/και β) η Συντονιστική Οδηγία (ΣΟ) που το τμήμα καλύπτει.